Problémem řady firem je nepřipravenost na aktivní zvládání možných krizových situací. Podstatná je připravenost na podobné situace. Pokud se firma domnívá, že nic podobného nemůže firmu postihnout, že pokud se něco stane je pojištěna, že jako podnikající subjekt musí snášet riziko a že jí konkurence nedovolí investovat navíc do bezpečnosti, zvyšuje tím pravděpodobnost své likvidace důsledkem krizové situace.

Podceňování možných krizových situací je dáno malou pravděpodobností jejich vzniku, malou četností výskytu, vporovnání sdenními problémy provozu podniku a neuvědoměním si a neznalostí velikosti takových situací na schopnost trvale produkovat zisk a na samotnou existenci podniku.

Hlavní prvky systému řízení rizik

>IDENTIFIKACE RIZIK->HODNOCENÍ RIZIK->ŘÍZENÍ RIZIK->SLEDUJ A REVIDUJ

  • Identifikace rizik

Identifikují se a hodnotí možná ohrožení, určuje se závažnost jejich dopadů na další fungování podniku. Stanovena jsou ta ohrožení, která mohou způsobit krizovou situaci. Pro analýzu rizik se používají standardní metody.

  • Řízení rizik

Určují se vhodné postupy pro snížení škod. Při volbě vhodných postupů je zohledněna nákladnost a účinnost opatření. Navrhují se alternativní řešení jako jsou přesun rizika, diverzifikace rizika a pojištění.

  • Prevence rizik

Zahrnuje zpracování plánů pro řešení vzniklých krizových a mimořádných situací (např. havarijní plán, kontingenční plán, plán fyzické ochrany majetku). Nedílnou součástí prevence je vytvoření programu snižování rizik, nácvik řešení dle zpracovaných plánů a školení všech zaměstnanců.

 Nabízíme:

  • Provedení identifikace a vyhodnocení rizik
  • Vytvoření směrnic pro zavedení risk managementu
  • Vytvoření směrnic pro řízení krizových situací (krizový plán)
  • Zpracování Plánu obnovy
  • Zpracování Plánu kontinuity činností
  • Zpracování Plánu krizové připravenosti (dle zákona č. 240/2000 Sb.)
Plán krizové připravenosti zpracovává právnická nebo podnikající fyzická osoba určená zpracovatelem Krizového plánu.

Plán krizové připravenosti je dokument obsahující souhrn postupů, činností a opatření, kterými budou zabezpečeny požadavky zpracovatele Krizového plánu za krizových stavů.

Plán dokladuje zpracovateli Krizového plánu připravenost právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací a k zajištění požadovaných činností, osob, věcných prostředků apod.