ČSN EN ISO 14001:2005 je norma pro systém enviromentálního managementu (ochrana životního prostředí) s cílem zvyšování ochrany životního prostředí a předcházení znečištění.
EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 je možné zavést jako:
samostatný environmentální systém řízení, součást integrovaného systému řízení (v souladu se zavedeným systémem řízení jakosti a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Norma byla vytvořena tak, aby ji bylo možné uplatnit v organizacích všech typů a velikostí a různých oborů podnikání. Integraci podporuje svou shodnou strukturou s normami řady ČSN EN ISO 9000:2001 a OHSAS 18001:1999.

 Nabízíme:

 • Zavedení systému EMS.
 • Identifikaci environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnosti.
 • Tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace EMS.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních, resp. recertifikačních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému EMS, příp. i před recertifikačním auditem.
 • Specifikaci, zajištění a vyhodnocování potřebných měření a monitoringů (např. vody, ovzduší, hluk aj.).
 • Provádění interních a externích auditů EMS.
 • Pravidelné vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS.
 • Tvorbu zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů atd..
 • Informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • Školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS.