Základní povinnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání v souvislosti s nakládání s vodami stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění. 

Nabízíme:  
  • Zastupování zákazníka při jednání s orgány státní správy ve věci vyřizování náležitostí vodoprávních úřadů (projekce staveb vodních děl, pasportizace apod.). (§ 38)
  • Vedení evidence v souladu s vodním zákonem (program Excel, ve formě tabulek a grafů), sledování dodržování zákonných lhůt - hlášení, přiznání a výpočty bilancí. (§ 91)
  • Výpočet poplatku a zpracování poplatkového hlášení. (§ 89, vodního zákona)
  • Zpracování provozního řádu ČOV, vodovodu.
  • Zpracování Havarijního plánu dle § 39 zákona 254/2001 Sb. a V450/2005 Sb.
  • Odběry a rozbory vzorků pitných a odpadních vod
  • Školení v oblasti nakládání s vodami.