Oblast prevence závažných havárií je zavedena zákonem č. 59/2006 Sb. (dříve zákon č. 353/1999).

 Nabízíme služby při: 

 • Zpracování „Oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B".
 • Zpracování „Bezpečnostní dokumentace" (Program a Zpráva)
 • Analýze rizik
  • Identifikace zdrojů rizik, jejich ocenění a výběr pro podrobnou analýzu rizik (vhodná metodika: Guidelines for Quantitative Risk Assessment (Purple Book), Committee for the Prevention of Disasters, Hague, 1999.)
  • Kvantitativní analýza rizik
  • Analýza příčin vzniku závažných havárií (vhodné metody HAZOP, WHAT-IF, FMEA) 
  • Analýza vlivu lidského činitele
  • Sestavení scénářů rozvoje havárií (vhodná metoda ETA).
  • Stanovení pravděpodobnosti vzniku havárií (literární data, metoda FTA)
  • Stanovení následků havárií na základě znalosti rozvoje jednotlivých scénářů havárií určených zdrojů rizik se provede stanovení následků resp. dopadů havárií na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Obecně řešení spočívá ve výpočtu dosahu účinků různých havarijních projevů (požár, výbuch, šíření látek horninovým prostředím apod.).
  • Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií. Po kvantitativním ocenění každé havárie (frekvence, následky) bude provedeno zhodnocení rizika, které každá modelovaná havárie představuje pro okolí areálu.
 • Zpracování vnitřního havarijního plánu
 • Zpracování Plánu fyzické ochrany (Vyhláška č. 250/2006 Sb.)