Základní povinnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání v souvislosti s nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhlášky. 

Nabízíme:  
 • Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství.
 • Zajišťování výkonu externího poradce při nakládání s odpady - odpadového hospodáře.
 • Vedení firemní evidence odpadů.
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů.
 • Zpracování plánů odpadového hospodářství (POH).
 • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady".
 • Zpracování statistického výkazu „ODPADY" pro Český statistický úřad.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
 • Zpracování Základního popisu odpadu.
 • Zpracování žádostí o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení.
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů.
 • Kvalifikované odběry vzorků odpadů a jejich chemické analýzy
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů