Podle zákona č. 76/2002, Sb., o integrované prevenci, mohou být IPPC zařízení, tj. zařízení splňující kritéria v příloze č. 1 k tomuto zákonu, provozována pouze v souladu s platným integrovaným povolením, které vydává v povolovacím řízení místně příslušný krajský úřad (příp. MŽP) na základě posouzení žádosti o vydání integrovaného povolení.

Nabízíme:

 • Kompletní zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení, tj.
  • porovnání s nejlepší dostupnou technikou (BAT),
  • popisy používaných surovin a pomocných materiálů (spotřeba, chemické složení),
  • palivo-energetickou bilanci, úsporná opatření,
  • popis zdrojů emisí, hluku, vibrací, neionizujícího záření,
  • produkce odpadních vod,
  • charakteristiku stavu a ovlivnění dotčeného území,
  • popis dosavadních či uvažovaných opatření, z
  • působ nakládání s odpady (vznik, úprava, shromažďování, třídění, využívání, odstraňování).
 • Provedení či subdodavatelské zajištění souvisejících měření,
  • např.: emisí ;
  • akreditované měření hluku včetně zpracování hlukových studií/map ,
  • kvality a kvantity odpadních vod (množství , jakost),
  • hladin zrychlení vibrací ,
  • neionizujícího záření.
 • Individuální konzultace k problematice integrované prevence.
 • Pomoc při změně dříve vydaného integrovaného povolení.
 • Spoluúčast zpracovatele při projednání žádosti s úřady.
 • Vyhodnocování plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení.