V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, podléhají přesně specifikované investiční záměry (resp. koncepce) posouzení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Cílem EIA je již ve fázi přípravy plánovaného projektu upozornit na možné konflikty s požadavky na ochranu životního prostředí a navrhnout rámcově taková opatření, která zajistí, aby záměr splňoval i ta nejpřísnější kritéria pro ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Během tohoto procesu je potřeba zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a formulovat opatření ke zmírnění negativních vlivů. U záměrů spadající pod účinnost zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nelze vydat územní rozhodnutí bez závěrečného stanoviska procesu EIA.

Nabízíme: 
  • Zpracování Oznámení v souladu s přílohou č. 3 a 3a zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
  • Zpracování Dokumentace v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
  • Analýzu dopadů na zdraví a životy osob, životní prostředí
  • Posudky dokumentace EIA