Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky upravuje především zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, s účinností dnem vstupu do Evropské unie. Vlastní nakládání s těmito látkami pak bylo přesunuto do zákona č. 258/200 sb., o ochraně veřejného zdraví (novelizace uvedená v zákoně 356/2003 Sb. ). Zákon řeší nakládání s chemickými látkami a přípravky, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v tomto zákoně. Na látky a přípravky, které nemají nebezpečné vlastnosti, se požadavky obecně nevztahují (s výjimkami). Uvedený zákon již prodělal několik novelizací a k jeho provádění byla vydána řada dalších právních předpisů.

Z hlediska zákona 356/2003 Sb. je třeba mít na zřeteli, v jakém postavení se firma vzhledem k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nachází. Nejjednodušší situace je, pokud s nimi pouze nakládá, v tom smyslu, že je nakupuje od dodavatele, který má sídlo na území tohoto státu, používá pro svou potřebu a dále neprodává. Pokud je dováží ze států EU, a to i jen pro svou potřebu, potom je v pozici tzv. „prvního distributora" a vztahují se na ni další povinnosti. Na tuto skutečnost je nutno pamatovat i tehdy, pokud jsou dováženy nebezpečné látky a přípravky, které se dále používají pouze ke spotřebě ve vlastní firmě a dále se nedistribuují.  

Nabízíme:  
  • Metodické řízení zajištění nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
  • Poradenská činnost při práci s chemickými látkami a přípravky
  • Kontrola dodržování ustanovení platných zákonných předpisů
  • Zajištění průběžné informovanosti o nových trendech v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • Pomoc při jednání s dotčenými orgány státní správy
  • Konzultace týkající se Bezpečnostních listů včetně jejich zpracování nebo aktualizace