Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.

Nabízíme:

 • Audit stavu a dokumentace BOZP
  • zjištění shody stavu BOZP s legislativními požadavky,
  • v případě zjištění nedostatků stanovení opatření k nápravě,
  • navržení bezpečných pracovních postupů.
 • Identifikace rizik na pracovišti, stanovení možných následků, vyhodnocení míry rizika
 • Zavedení systému řízení BOZP popř. Integrovaného systému (životní prostředí, BOZP, PO, PZH, ...)
 • Zajištění výkonu odborně způsobilé osoby v BOZP
 • Přípravu podkladů pro komunikaci s orgány státního odborného dozoru v oblasti BOZP a pomoc při těchto jednáních
 • Vedení celkové agendy spojené s problematikou BOZP
 • Školení BOZP